Ứng dụng

Kết cấu thép & Hàng hải, Dầu khí

Kết cấu thép và hàng hải.

Phun sơn chống cháy Chartek - máy phun WIWA DUOMIX 333PFP