G-Air Spray

Một số hình ảnh ứng dụng phương pháp phun thấp áp

 

------
 

G-Airless Spray

Reference pictures of airless spraying.

 

------
 

G-Aircombi Spray

Reference pictures

 

------
 

G-Complete Systems

Projects

 

------

 

Sandblasting Equipment

Produtcs and projects

 

------